Search
Duminica 24 Ianuarie 2021
  • :
  • :

Strategia Națională a Locuirii, lansată în consultare publică

Având în vedere importanța domeniului locuirii, Guvernul României a stabilit ca prioritate strategică pentru anul 2016 elaborarea Strategiei Naționale a Locuirii, http://www.mdrap.ro/hg-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-a-locuirii, aflată în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea strategiei a fost inclus în Programul anual de lucru al Guvernului pentru anul 2016.

 Pentru fundamentarea deciziilor în domeniul locuirii, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a realizat, împreună cu Banca Mondială, proiectul „Coordonarea şi selecţia eficientă şi transparentă a proiectelor de infrastructură finanţate din instrumente structurale şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020”, care a avut și un scop mai amplu: acela de a sprijini utilizarea eficientă a fondurilor publice printr-o coordonare mai bună cu fondurile europene.

Pe baza analizelor realizate, Banca Mondială a propus un set de recomandări care constituie pilonii cheie ai strategiei naţionale în domeniul locuirii. Recomandările, structurate în cinci arii prioritare, au fost integrate în strategie și au fost analizate și dezbătute împreună cu actorii relevanţi din domeniu, în cadrul atelierelor de lucru privind locuirea organizate de Banca Mondială în luna iulie 2015.

Rapoartele elaborate de Banca Mondială (disponibile online la http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/-3175) subliniază nevoia redefinirii rolului statului în asigurarea unei pieţe funcţionale a locuinţelor, care ar putea ameliora semnificativ condițiile de locuit, la costuri relativ scăzute. Aceste îmbunătățiri nu numai că ar face locuințele mai accesibile și de o calitate mai bună, dar ar avea efecte și asupra economiei în general.

Astfel, proiectul Strategiei Naționale a Locuirii urmărește asigurarea accesului la condiţii de locuire adecvate pentru toate categoriile de persoane, până în anul 2030. Plecând de la problemele identificate: calitatea slabă a fondului imobiliar existent, numărul mare de clădiri vulnerabile la riscul seismic, locuinţe inadecvate pentru grupurile sărace şi vulnerabile, ineficienţa pieţei de locuinţe, cadrul legal şi instituţional, pentru atingerea obiectivelor stabilite au fost propuse mai multe direcţii de acţiune:

-Revizuirea și completarea cadrului legal şi instituţional;

-Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire pentru categoriile vulnerabile,  cuprinzând propuneri pentru reducerea locuirii informale, îmbunătăţirea locuinţelor comunităţilor vulnerabile şi marginalizate din zonele urbane şi rurale, creşterea asistenţei din partea autorităţilor publice  în situaţii de evacuare precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuire insalubră;

-Programe şi mecanisme de finanţare, având ca principale propuneri măsuri ce vizează  creşterea fondului de locuinţe publice,  reformarea programelor existente, continuarea măsurilor privind consolidarea seismică a clădirilor rezidenţiale nesigure din punct de vedere structural, prioritizarea măsurilor privind îmbunătăţirea locuinţelor şi cartierelor vechi, direcționarea cu prioritate a asistenței în domeniul locuirii către categoriile sărace și vulnerabile.

Strategia a fost elaborată după consultarea preliminară a reprezentanților autorităților administraţiei publice centrale, ai structurilor asociative ale autorităților administraţiei publice locale, ai mediului academic și ai organizațiilor neguvernamentale.

Comentariile şi propunerile privind proiectul Strategiei Naţionale a Locuirii supus consultării publice pot fi transmise în cel mult 20 de zile calendaristice de la publicarea anuntului pe site-ul MDRAP, în secțiunea Consultări publice: fie pe adresa MDRAP, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti – în atenția Direcţiei Generale Juridice şi Relaţia cu Parlamentul, fie la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la numărul de fax 0372.114.569.

Strategia Națională a Locuirii este prevăzută în Programul Naţional de Reformă (PNR), document care constituie platforma-cadru pentru definirea reformelor structurale şi a priorităţilor de dezvoltare care ghidează evoluţia României până în anul 2020, în concordanţă cu traiectoria de atingere a obiectivelor Strategiei Europa 2020.

De asemenea, Strategia Națională a Locuirii a fost realizată în strânsă coordonare cu măsurile incluse în Pachetul naţional anti-sărăcie lansat de Guvernul României în luna februarie 2016 și cu Strategia privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei

Strategia globală pentru locuire a ONU arată că locuirea trebuie corelată cu alte strategii și politici, fiind inseparabilă de alte obiective precum reducerea sărăciei, incluziunea socială și dezvoltarea economică, pentru a obține rezultate coerente și durabile.

Astfel, Strategia Națională a Locuirii se înscrie în activităţile realizate la nivel naţional pentru obiectivele formulate în documente strategice precum Agenda pentru dezvoltare durabilă care prevede până în orizontul 2030 accesul tuturor la locuință, la un cost accesibil, și reabilitarea cartierelor marginalizate.

 Obiectivele și măsurile Strategiei Naționale a Locuirii, în special cele privind colectarea de date, eficiența energetică și reducerea riscului seismic, limitarea dezvoltării urbane necontrolate, reabilitarea clădirilor vechi și încurajarea investițiilor private și a parteneriatelor cu sectorul public, se aliniază la principiile și recomandările Cartei de la Geneva privind locuirea durabilă.

Conform Strategiei naţionale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 – 2020, principalele grupuri vulnerabile de populație din România sunt:

  1. Persoanele sărace/cu venituri reduse;
  2. Copiii și tinerii lipsiți de îngrijirea și susținerea părinților;
  3. Vârstnicii singuri sau aflați în stare de dependență;
  4. Persoanele de etnie romă;
  5. Persoanele cu dizabilități;
  6. Alte grupuri vulnerabile (persoane dependente de droguri sau alcool, victime ale violenței în familie, persoane care au ispășit pedepse privative de libertate, persoane aflate în evidențele serviciilor de probațiune, etc.);
  7. Persoane care trăiesc în comunități marginalizate.

Aceste persoane constituie grupul ţintă al Strategiei, şi beneficiarii cheie ai măsurilor care vor fi implementate în perioada 2015-2020.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *