Search
Vineri 7 August 2020
  • :
  • :

Cobuz și Asociații – Noutăți legislative

Material realizat de Alina Cobuz, Managing Partner, Cobuz și Asociații

Modificări în Legea Insolvenței

Prin Legea nr. 113/2020, care intră în vigoare la 11 iulie 2020, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței, s-au introdus mai multe modificări, printre care cele mai importante sunt:

• Valoarea-prag pentru introducerea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenței, atât pentru debitori cât și pentru creditori, a crescut de la 40 000 lei la 50 000 lei;

• Acum este prevăzută posibilitatea de a recuza sau abține, pentru existența unui conflict de interese, a specialiștilor desemnați în cadrul procedurii, precum sunt avocații, evaluatorii, etc., în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă, respectiv art. 43;

• A fost eliminată condiția existenței unei creanțe fiscale sub 50% din valoarea creanțelor pentru situația introducerii cererii de deschidere a procedurii de către debitor;

• Titularii unor creanțe curente, certe, lichide și exigibile ce au fost recunoscute de către administratorul judiciar nu mai pot iniția executarea silită pentru recuperarea acestora dacă au scadența depășită cu mai mult de 60 de zile, etc.

Sume majorate în cazul exproprierilor

Hotărârea nr. 489/2020 prevede suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Construcția autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul

Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităților Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghița, Drăgănești, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcănești și Ploiești”, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.546/2006.

Facilități pentru elevi și cadre didactice

Modificarea din Legea Educației vizează faptul că Ministerul Educației și Cercetării asigură elevilor și profesorilor infrastructura necesară, constând în dispozitive și acces la internet, în vederea accesării Bibliotecii Școlare Virtuale, Platformei școlare de e-learning și a altor platforme educaționale agreate la nivel național.

La cerere, se va asigura fiecărui cadru didactic și fiecărui elev un dispozitiv – indiferent că este laptop sau tabletă, conectat la internet, pentru a putea participa la activitățile de e-learning.

Președintele României a semnat în data de 3 iulie 2020 decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Hotărâre Prealabilă privind actele de procedură trimise prin mijloace tehnice

Prin Decizia nr. 12/2020 ICCJ a stabilit că, în interpretarea dispozițiilor art. 269 și art. 270 din Codul de procedură penală, dacă actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen este transmis prin e-mail sau fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen, chiar dacă actul de procedură se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului.
Decizia nr. 12/2020 a fost publicată în M. Of. nr. 554/2020.

Modificări și completări aduse Legii societăților comerciale

La data de 5 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990.

Printre principalele modificări se numără aceea că au fost abrogate dispozițiile conform cărora o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. Ca atare, în urma modificărilor, o persoană fizică sau o persoană juridică poate avea calitatea de asociat unic în mai multe societăți cu răspundere limitată.

De asemenea, se abrogă dispozițiile care prevăd că la același sediu vor putea funcționa mai multe societăți numai dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate.

Urmează ca Guvernul să revizuiască normele metodologice de aplicare a prezentelor modificări în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Legea nr. 102/2020 introduce și completarea potrivit căreia Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

Modelul de certificate de concediu medical – modificat

Prin Ordinul nr. 1092/2020 a fost aprobat modelul unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special, care constituie ordin de plată și în baza căruia se acordă indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și indemnizațiile de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Ordinul prevede la art. 4 că medicul care eliberează certificatul de concediu medical este responsabil de realitatea datelor înscrise în rubricile completate. Necompletarea rubricilor conform instrucțiunilor aprobate prin prezentul ordin și/sau completarea eronată a acestora constituie contravenție.

De asemenea, conform prevederilor din Ordinul Ministerului Sănătății și CNAS nr. 1092/745/2020, cetățenii care se îmbolnăvesc și au nevoie de concediu medical nu mai au obligația să ajungă și la medicul de familie pentru a viza certificatul medical.

În consecință, certificatul de concediu medical se poate acorda pe formularul cu regim special de către orice medic aflat în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și de orice alt medic cu autorizație de liberă practică valabilă, medic de familie sau specialist, care încheie o convenție în acest sens cu casele de asigurări de sănătate.

Comisie Parlamentară pentru investigarea neregulilor privind deplasarea muncitorilor sezonieri români

Hotărârea nr. 23/2020 prevede că se înființează Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude semnalate cu ocazia deplasării muncitorilor sezonieri români.

Comisia va verifica, printre altele, și următoarele aspecte:
– verificarea legalității deplasării celor aproximativ 2.000 de cetățeni români, în noaptea 8/9 aprilie 2020,
– identificarea persoanelor care au dat ordine dispozitivelor de control ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale ca aceste transporturi de persoane să nu fie oprite în trafic și supuse controlului în noaptea 8/9 aprilie 2020
– verificarea informației din spațiul public conform căreia persoanele care au plecat la muncă sezonieră în luna aprilie 2020 nu au fost testate în prealabil de infectarea cu COVID-19.

Persoane excluse de la depunerea declarației privind beneficiarii reali

A intrat în vigoare Legea 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Potrivit art. 56 din Lege, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului depun la înmatriculare, precum și ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților.
Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației privind beneficiarul real:
a) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat;
b) persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

De asemenea, este demn de reținut că intervalul de timp pentru depunerea declarației, în cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, este de 15 zile de la data la care modificarea a intervenit.

Pacienții asimptomatici au posibilitatea de a fi tratați la domiciliu

Prin Ordinul 1137/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 s-au adus modificări privind tratarea pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.
Pacienții asimptomatici cu factori de risc, precum și pacienții simptomatici care au forme ușoare vor fi internați în spitale de faza II sau suport. Aceștia pot fi externați după minimum 10 zile de la internare prezentând lipsa febrei și ameliorarea simptomatologiei pentru cel puțin 72 de ore.

Pacienții asimptomatici care sunt pozitivi la testul de control pot fi externați după 10 zile, dacă medicul curant consideră oportun pe baza criteriilor clinice, cu condiția izolării la domiciliu până la împlinirea celor 14 zile ale perioadei de izolare care decurge de la momentul internării (respectiv 4 zile de la externare).

Pacienții asimptomatici care sunt negativi la testul de control pot fi externați după 10 zile, fără a fi necesară izolarea la domiciliu. Monitorizarea stării de sănătate a pacientului pe perioada izolării la domiciliu se face de către medicul de familie, zilnic, prin sistemul de telemedicină.
Pentru acei pacienți care nu figurează că sunt înscriși pe lista unui medic de familie, monitorizarea zilnică este efectuată de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București.

Cobuz și Asociații

Str. Mărgăritarelor 14, Sector 2, București

Telefon:          +4 021 210 42 64

Fax:                +4 021 210 42 69

Email:            office@cobuz.ro
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *