Search
Duminica 25 August 2019
  • :
  • :

Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților

mfpMinisterul Finanțelor Publice a postat proiectul de Ordin al ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților.

Proiectul de Ordin actualizează și pune în concordanță normele metodologice cu modificările legislației din domeniile juridic, contabil și fiscal referitoare la operațiunile de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților. Acest proiect cuprinde numai prevederi referitoare la modul de contabilizare a operațiunilor de fuziune, divizare, lichidare a societăților, de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, nu și prevederi de natură fiscală.

Dintre prevederile cuprinse în proiectul de ordin menționăm:

– introducerea unor precizări explicite referitoare la obligațiile ce le revin persoanelor responsabile cu înregistrarea în contabilitate, potrivit normelor și reglementărilor contabile aplicabile, a operațiunilor de fuziune, divizare și lichidare, precum și la păstrarea și arhivarea documentelor justificative și a registrelor de contabilitate ale societăților care participă la aceste operațiuni;

– prezentarea etapelor de urmat pentru efectuarea, din punct de vedere contabil, a diferitelor operațiuni de reorganizare, de la inventarierea și evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale societăților care se reorganizează, până la contabilizarea operațiunilor respective;

– prezentarea condițiilor în care situațiile financiare întocmite cu ocazia fuziunii, divizării sau lichidării se auditează și se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– stabilirea tratamentului contabil al operațiunilor de reorganizare, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de Codul fiscal;

– exemplificarea modului de reflectare în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, corespunzător fiecăreia din cele două metode de evaluare a elementelor bilanțiere, respectiv metoda activului net contabil și metoda evaluării globale;

– definirea din punct de vedere contabil, a metodelor utilizate în cadrul operațiunilor de reorganizare efectuate, respectiv metoda activului net contabil și metoda evaluării globale;

– definirea semnificației unor termeni utilizați în cadrul normelor, respectiv: activ net contabil, aport net, valoare contabilă a acțiunilor sau părților sociale ale societăților care fuzionează sau se divizează, primă de fuziune, primă de divizare;

– introducerea unor clarificări privind: conținutul situațiilor financiare întocmite de societățile participante la operațiunile de fuziune sau divizare, pentru determinarea raportului de schimb; conținutul și semnarea protocolului de predare–primire a elementelor bilanțiere ale societăților participante la operațiunile de fuziune sau divizare; data transferului, din punct de vedere contabil, al elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii de la societatea absorbită, respectiv divizată, către societatea absorbantă, respectiv beneficiară.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *