Search
Marti 2 Iunie 2020
 • :
 • :

Poziția CNIPMMR referitor la proiectul de modificare a Legii privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor

logo-CNIPMMRI. Prevederile principale din proiectul de modificare a Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor

În data de 02.07.2013, în cadrul Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul Ministerului Economiei a fost prezentat proiectul Ordonanței Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care are următoarele prevederi principale:

 • Controlul financiar-fiscal de fond la întreprinderile mici și mijlocii se efectuează cel mult o singură dată într-o perioadă de trei ani;
 • Proiectele de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri, prin care se prevede introducerea de noi sarcini administrative/obligații de raportare, vor fi supuse de inițiatori, înainte de aprobare, avizării Grupului pentru evaluarea impactului economic, social și de mediu al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii;
 • Stimularea, prin programe-suport, a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii care investesc echivalentul a minimum 15% din cifra de afaceri anuală în activități proprii de cercetare-dezvoltare și/sau inovare;
 • Înlocuirea sintagmei “programe de formare profesională” cu sintagma “programe de formare profesională și antreprenorială”;
 • Guvernul și autoritățile publice competente au obligația inițierii și desfășurării de acțiuni care să asigure sprijinirea dezvoltării continue a sistemului educațional de promovare a culturii și competențelor antreprenoriale;
 • Ministerul Educației Naționale, în calitate de autoritate publică pentru educație, susține activitatea de formare antreprenorială;
 • Facilități pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici pentru primul an fiscal de la înregistrarea la Registrul Comerțului:
 1. – scutirea de la plata impozitului pe venitul realizat în anul fiscal de referință, cu obligativitatea menținerii activității și a obținerii de venituri din exploatare pe o perioadă de minimum doi ani după obținerea facilității;
 2. – pentru forța de muncă angajată cu normă întreagă pe durată nedeterminată: reducerea cu 50% a contribuțiilor de asigurări sociale pentru maximum 4 angajați cu vârsta de sub 25 de ani sau de peste 55 de ani, pentru același număr de lucrători necalificați cu vârsta cuprinsă între 25 și 55 de ani, iar pentru persoanele aflate în șomaj pe care le angajează sunt scutite de la plata de contribuții de asigurare socială pentru primii doi ani de activitate în cadrul aceleiași întreprinderi.
 • Întreprinderile mici și mijlocii sunt scutite de la plata impozitului pe profitul realizat în anul fiscal de referință, cu obligativitatea reinvestirii integrale a acestuia în următorul an fiscal, în același sector/ aceleași sectoare de activitate;
 • Investitorii în întreprinderile mici și mijlocii, precum și acționarii întreprinderilor mici și mijlocii care sunt listate la cota unei burse de valori sau a unui sistem alternativ de tranzacționare sunt scutiți de la plata impozitului aferent aprecierii capitalului propriu, în raport cu valoarea capitalului investit, dacă întreprinderea a fost deținută, timp de minimum 5 ani, de către același investitor/ acționar sau de către același grup de investitori/ acționari;
 • Enumerarea Programelor naționale destinate finanțării IMM-urilor care se vor derula de Ministerul Economiei până în 2020, conform procedurilor de implementare anuale aprobate prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii;
 • Prevederi privind Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare.

II. Poziția CNIPMMR privind proiectul de modificare a Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltarea IMM-urilor

CNIPMMR susține necesitatea îmbunătățirii în regim de urgență a cadrului legislativ pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru asigurarea unui mediu de afaceri favorabil înființării și dezvoltării IMM-urilor, pentru relansarea economiei, pentru crearea de locuri de muncă și menținerea celor existente.

Referitor la proiectul Ordonanței Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, CNIPMMR consideră că sunt necesare îmbunătățiri, care să vizeze:

 • asigurarea transpunerii pe deplin a măsurilor prevăzute în Comunicarea Comisiei „Gândiți mai întâi la scară mică” – un „Small Business Act” pentru Europa – COM(2008) 394 final și în Comunicarea Comisiei Revizuirea „Small Business Act” pentru Europa -COM(2011) 78 final (raportat la formele anterioare ale proiectului, ultima formă este simplificată major, fiind transpuse doar 12 măsuri din cele 60 de măsuri stabilite pentru statele membre prin „Small Business Act”)
 • punerea în aplicare a Programului de Guvernare 2013-2016 pentru realizarea căruia a fost acordată încrederea Guvernului, prin Hotărârea Parlamentului României nr 45/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 877 din 21 decembrie 2012;
 • asigurarea cadrului necesar realizării angajamentelor și prevederilor cuprinse în:
 1. – Rezoluțiile și Regulamentele Organizației Internaționale a Muncii privind promovarea întreprinderii sustenabile și rezolvarea crizei tineretului pe plan mondial;
 2. – Recomandarea Consiliului din data de 29.5.2013 privind Programul național de reformă al României pentru 2013 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru perioada 2012-2016,COM (2013) 373 final;
 3. – Comunicarea Comisiei – Reglementarea inteligentă – luarea în considerare a nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii COM(2013) 122 final și celelalte prevederi la nivel european;
 4. – valorificarea bunelor practici la nivel european.

CNIPMMR susține necesitatea completării proiectului cel puțin cu prevederi privind:

1. Norme de tehnică legislativă obligatorii pentru toate actele normative care vor avea efecte asupra IMM-urilor, completări care nu vizează cheltuieli bugetare suplimentare.

Pentru elaborarea actelor normative care au impact asupra domeniului IMM-urilor se aplica în mod obligatoriu următoarele norme speciale de tehnică legislativă:

 • respectarea pe deplin a principiului „Gânditi mai întâi la scară mică”-„Reglementați mai întâi pentru IMM-uri”, ca principiu obligatoriu în elaborarea tuturor proiectelor de acte normative, inclusiv pentru procedurile administrative care afectează IMM-urile, precum și a principiului numărului constant (one in/one out), care stabilește că introducerea unor noi sarcini administrative trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente;
 • evaluarea în mod sistematic a impactului proiectelor de acte normative prin aplicarea “testului IMM”, care va însoți proiectul de act normativ până la adoptare;
 • realizarea analizelor de impact de calitate pentru fiecare proiect de act normativ,care vor însoți proiectul de act normativ până la adoptare;
 • consultarea organizațiilor reprezentative ale IMM-urilor privind conținutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact și a Testului IMM, cu valorificarea în mod corespunzător a propunerilor acestora și motivarea nevalorificării poziției lor, care vor constitui anexe ale proiectului de act normativ, care îl va însoți până la adoptare și care vor fi publicate pe site-ul initiatorului;
 • prezentarea anual, până la data de 1 decembrie, a planificării anticipate a legislației referitoare la întreprinderi care va intra în vigoare în cursul următoarei perioade bugetare.

2. Prevederi privind simplificarea birocrației, care nu vizează cheltuieli bugetare suplimentare:

 • Obligativitatea reglementării pentru IMM-uri a unei proceduri simplificate judiciare de lichidare a unei întreprinderi în caz de faliment nefraudulos;
 • Măsuri pentru reglementarea derogărilor, perioadelor de tranziție și scutirilor, în special în ceea ce privește obligațiile de informare și declarative;
 • Reducerea la jumătate a termenelor din procedurile de acordare a licențelor și autorizațiilor necesare funcționării și dezvoltării IMM-urilor, pentru toate codurile CAEN;
 • Măsuri pentru creșterea accesului IMM-urilor la achiziții publice: transparența procedurilor de cumpărare directă, obligativitatea divizării obiectelor contractelor de achiziție publică în loturi, pentru necesarul lunar/trimestrial și mărirea vizibilității subcontractărilor.

3. Prevederi privind alocarea unui procentaj de minimum 0,4% din PIB după 2013 pentru finanțarea programelor de dezvoltare și a măsurilor de sprijinire a înființării de noi întreprinderi și de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, la nivel național și local (având în vedere că dispozițiile art. 26 din actuala lege stabilesc alocarea de fonduri în valoare de 0,4% din PIB doar pentru perioada 2009-2013, că sectorul IMM-urilor contribuie cu 65% la PIB și asigură ocuparea pentru 65-67% din forța de muncă).

4. Prevederi privind completarea programelor naționale pentru IMM-uri cu programe speciale finanțate din fonduri europene:

 • Proiectarea și implementarea, în cadrul programului privind politica de coeziune, a unui fond special de micro-finanțare a IMM-urilor axat pe dezvoltarea spiritului întreprenorial, inovare de vârf și introducerea noilor tehnologii;
 • Proiectarea și implementarea, apelând la fonduri europene, a unor programe speciale de cercetare, dezvoltare și consultanță, privind managementul, marketingul, networkingul, investițiile, ș.a în IMM-uri, în vederea furnizării de soluții pragmatice pentru creșterea funcționalității și performanțelor firmelor pe piața internă și internațională;
 • Proiectarea și implementarea, apelând la fonduri europene, a unei baze naționale de informații și cunoștințe în care, în mod obligatoriu, să se înregistreze toate contractele de cercetare științifică finanțate de către stat și/sau din fonduri europene, rezultatele cercetărilor științifice efectuate și punerea lor la dispoziția IMM-urilor din România în mod gratuit;
 • Organizarea în fiecare regiune a țării, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finanțate din fonduri europene, care să valorifice potențialul și condițiile specifice fiecărei zone;
 • Crearea unui fond special „venture capital” cu finanțare de la bugetul statului, fonduri europene, bănci și companii financiare, în vederea finanțării înființării de start-up-uri inovative, esențiale pentru implementarea Strategiei UE 2020, referitoare la creșterea inteligentă bazată pe inovare masivă.

5. Prevederi privind stimularea ocupării, a industriei autohtone și a accesului IMM la finanțare:

 • Extinderea măsurilor stabilite prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare pentru toate IMM-urile furnizoare – din industria ușoară, mobilă, produse chimice etc., pentru stimularea industriei autohtone și reducerea importurilor, pentru asigurarea protecției împotriva înțelegerilor și practicilor anticoncurențiale;
 • Program de dezvoltare a rețelei naționale de colectare, depozitare și prelucrare a produselor agricole, prin parteneriat public privat;
 • Reglementarea instituției „Mediatorul de credite” pentru găsirea soluțiilor de creditare în cazul în care apar dificultăți în dialogul cu băncile și accesul la finanțare;
 • Capitalizarea Fondului de Garantare și a Fondului de Contragarantare și extinderea sistemului de garanții pentru investiții în domeniile considerate strategice.
 • Scutirea (suportarea, de la bugetul de stat), pentru o perioadă de 1 an, a contribuțiilor sociale datorate de angajatori în cazul angajării cu contract de muncă pentru o durată cel puțin egală cu 2 ani, a tinerilor cu vârsta sub 25 de ani și a persoanelor cu vârsta mai mare de 45 de ani).

6. Stabilirea unei perioade maxime pentru transpunerea și aplicarea și a celorlalte măsuri prevăzute de Small Business Act

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România își exprimă convingerea că inițiatorii modificării Legii nr. 346/2004 vor fi receptivi și vor valorifica propunerile formulate, pentru asigurarea transpunerii și aplicării în România a „Small Business Act”, pentru relansarea economiei, reducerea șomajului și creșterea veniturilor bugetare.Mircea Agrigoroaie este administratorul site-ului de concursuri de fotografie PxlShot.ro


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *