Search
Marti 10 Decembrie 2019
  • :
  • :

EXPROPRIEREA TERENURILOR. DESPĂGUBIRI

Articol de Dr. Alina Cobuz Bagnaru, Partener Fondator, Cobuz si Asociații

Plecand de la definitia exproprierii aceasta este o metodă reglementată de lege prin care un bun imobil proprietate privată este trecut în proprietate publică, în mod forțat[1].

Conform art. 44 din Constituție, exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, iar cel care urmează a fi expropriat trebuie să primească, în prealabil, o despăgubire echitabilă.

Potrivit  art. 7 din legea nr. 33/1994, utilitatea publică se declară de către Guvern în cazul lucrărilor de interes national sau, de către Consiliile Județene/Consiliul Local al Municipiului București pentru lucrările de interes local.

Exproprierea intervine numai în cazul în care părțile (expropriatorul – statul român și expropriatul – persoana care urmează a fi expropriată) nu se pun de acord asupra unei alte metode de trecere a bunului respectiv în proprietate publică – vânzare, donație etc.

Soluționarea cererilor de expropriere sunt de competența tribunalului județean sau a Tribunalului Municipiului București în raza căruia este situat imobilul propus pentru expropriere. Pentru stabilirea despăgubirilor instanţa constituie o comisie de experţi compusă: dintr-un expert numit de instanţă, unul desemnat de expropriator şi, un al treilea din partea persoanelor care sunt supuse exproprierii.

Expropriator este statul, prin organismele desemnate de Guvern, pentru lucrările de interes naţional, şi judeţele, municipiile, oraşele şi comunele, pentru lucrările de interes local[2].

Despăgubirea se alcătuiește din valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite.

La calcularea cuantumului despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de:  preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ- teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză, precum si de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia.

Experţii vor defalca despăgubirile cuvenite proprietarului de cele ce se cuvin titularilor de alte drepturi reale.

În cazul exproprierii parţiale, dacă partea de imobil rămasă neexpropriată va dobândi un spor de valoare ca urmare a lucrărilor ce se vor realiza, experţii, ţinând seamă de prevederile alineatului precedent, vor putea propune instanţei o eventuală reducere numai a daunelor.

Despăgubirea acordată de către instanţă nu va putea fi mai mică decât cea oferită de expropriator şi nici mai mare decât cea solicitată de expropriat sau de altă persoană interesată!

 În termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor, expropriatorul efectuează, prin transfer bancar sau numerar, plata despăgubirilor către titularii drepturilor de proprietate asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora, potrivit prevederilor prezentei legi.

Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate.

În cazul în care imobilele expropriate nu au fost folosite în scopul pentru care s-a dispus exproprierea lor, în termen de 1 an de la data hotărârii judecătorești, expropriații/foștii proprietari au dreptul să ceară retrocedarea lor, dacă pentru imobilele în cauză nu s-a stabilit o altă utilitate publică.

De asemenea, dacă expropriatorul urmărește să înstrăineze imobilul deoarece lucrările pentru care s-a făcut exproprierea nu s-au mai realizat, fostul proprietar are prioritate la dobândirea acestuia, iar dorința acestuia de a redobândi imobilul trebuie să fie exprimată în termen de 60 de zile de la notificarea primită de la expropriator.

Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor supuse exproprierii în patrimoniul expropriatorului se produce îndată ce obligaţiile impuse lui prin hotărâre judecătorească au fost îndeplinite[3].

 Ipoteca şi privilegiul se strămută de drept asupra despăgubirilor stabilite iar servituţile stabilite prin fapta omului se sting în măsura în care devin incompatibile cu situaţia naturală şi juridică a obiectivului urmărit prin expropriere, raporturile obligaţionale dintre vechiul şi noul proprietar rămânând supuse dreptului comun.

Uzul, uzufructul, abitaţia şi superficia, precum şi orice alte drepturi reale, cât şi concesionarea şi atribuirea în folosinţă se sting prin efectul exproprierii, titularii acestora având dreptul la despăgubiri.

Orice locaţiune încetează de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de expropriere.

Cum poate un titular al unui drept real să obțină despăgubiri pentru că are amplasați stâlpi de electricitate pe terenul respectiv, proprietate privata (cu mențiunea că stâlpii respectivi sunt amplasați deja de câtiva ani)?

 Potrivit dispozitiilor art. 12 al. 2-7 din Legea energiei electrice nr. 123/2012:

Beneficiază de indemnizații și, respectiv, despăgubiri și proprietarii de terenuri afectate de exercitarea drepturilor de uz și de servitute de către titularii de licențe și autorizații care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au in derulare convenții privind exercitarea acestor drepturi încheiate în condițiile legii. „

Legea poate limita exercitarea dreptului de proprietate fie: în interes public,  fie în interes privat, iar la art. 621 alin I cod civil găsim reglementată limita legală privind dreptul de trecere pentru utilități, printre care se regăsesc și cablurile electrice cu condiția respectarii disp. art. 621 alin 23 cod civil, respectiv dreptul proprietarului la plata unei despăgubiri juste în toate cazurile.

In concluzie, titularul dreptului real poate solicita instanței despăgubiri într-un cuantum care  poate fi evaluat de către un expert judiciar, cu titlu de lipsă folosința a terenului pe care sunt amplasați stâlpi de înalta tensiune, pentru anii în care titularul dreptului real a fost privat de folosința respectivei porțiuni de teren.

Practică judiciară are in vedere acordarea de despăgubiri pentru beneficiul nerealizat pe respectiva perioadă.

[1] Este reglementată prin Legea nr. 33/1994 și de Legea specială nr. 255/2010.

[2]  Expropriator poate fi:  Ministerul Turismul pentru toate lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și dezvoltare a stațiunilor turistice de interes național, pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare, dezvoltare și ecologizare a zonei litorale a Mării Negre ui  ; Ministerul Justiției pentru lucrări de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar; Ministerul Sănătății pentru lucrări de interes public național de construcție, reabilitare și modernizare necesare funcționării sistemului de sănătate; structurile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională; Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; Ministerul Apărării Naționale pentru lucrări de construcție, modernizare și extindere a obiectivelor cu caracter militar; , etc.

 

[3] În cazul exproprierii unor clădiri cu destinaţie de locuinţă, evacuarea persoanelor care le ocupă în mod legal în calitate de proprietari şi a chiriaşilor al căror contract de închiriere a fost legal perfectat, înainte de înscrierea lucrării în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului, nu se va putea face decât după asigurarea de către expropriator a spaţiului de locuit, potrivit legii, la cererea acestor persoane, în modalitatea prevăzută în hotărârea judecătorească de expropriere.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *