Search
Vineri 14 Mai 2021
  • :
  • :

Facilitățile constând în suspendarea la plată a ratelor, pentru contractele de credit acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare

Articol de Cristina Cornaci, Business Manager, Avestis International SRL

La data de 30.03.2020 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru contractele de credit acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare unor anumite categorii de debitori.

Actul normativ a fost adoptat în vederea limitării efectelor negative economice cu care se confruntă debitorii persoane fizice, întreprinderi mici si mijlocii, în circumstanțele excepționale create de epidemia de COVID – 19.

Obligațiile de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de creditori până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, se suspendă la cererea debitorului cu pana la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. Prevederea derogă de la dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată.

Actul normativ se aplică următoarelor categorii de creditori și de debitori:

– Creditori – instituțiile de credit definite de OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și instituțiilor financiare nebancare definite de Legea nr. 93/2009, precum și sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ;

– Debitori – persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, profesii liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, și persoane juridice părți ale contractelor de credit și de leasing.

Este important de remarcat faptul ca de prevederile ordonanței vor beneficia debitorii care au încheiat contracte de credite ce nu au ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a ordonanței.

Facilitatea va fi acordată numai creditelor care nu înregistrează restanțe, la data instituirii stării de urgență, sau care își achită toate restanțele, până la data solicitării.

De asemenea, măsura suspendării ratelor de credit va fi acordată numai debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă creată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a ordonanței de urgență.

Pentru a beneficia de suspendarea plății ratelor, debitorii vor transmite solicitări în format letric sau prin poșta electronică, cel mai târziu până la încetarea stării de urgență pe teritoriul României. Cererile pot fi formulate si oral, prin telefon la un număr special anunțat de fiecare creditor pe pagina sa de internet, situație în care creditorul are obligația de înregistrare a convorbirii. Solicitările vor putea fi transmise ce mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

Dobânda datorată de debitori, corespunzător sumelor scadente a căror plată a fost suspendată, se capitalizează la creditul existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe perioada rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare, cu excepția creditelor ipotecare, unde se va achita eșalonat pe o perioada de maxim 5 ani. Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, va garanta în proporție de 100% plata dobânzii capitalizate, aferentă creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii, cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

– întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgentă emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minim 25% în luna martie 2020 prin raportare la media  lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întrerupere parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate ;

– nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina de web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Ulterior, în Monitorul Oficial nr. 285/06.04.2020, au fost publicate și Normele de aplicare ale O.U.G. nr. 37/2020, ce aduc câteva precizări asupra procedurii de acordare a facilității de suspendare a ratelor, de către creditori, precum și asupra criteriilor de eligibilitate ale debitorilor :

– Pot beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19.

– Pentru debitorii persoane fizice, în dovedire aceștia vor prezenta declarații pe propria răspundere, din care să rezulte că veniturile lor și/sau ale familiei au fost afectate, direct sau indirect, de această pandemie, față de veniturile înregistrate anterior declarării stării de urgență, și că se află în imposibilitatea onorării ratelor, aflându-se în una sau mai multe din următoarele situații ce nu sunt reglementate limitativ : intrarea debitorului sau familiei în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantina instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19, etc ;

– Debitorii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, profesii liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale vor prezenta declarații pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile le-au fost afectate, direct sau indirect, de pandemie, și că se afla în imposibilitatea de a își achita ratele, activitatea fiind întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente, pe perioada stării de urgență (restrâgere piață de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori, etc.) ;

– Ceilalți debitori persoane juridice vor prezenta certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată diminuarea veniturilor sau încasărilor cu minim 25% în luna martie 2020 față de media lunilor ianuarie și februarie 2020, sau că activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile competente pe perioada stării de urgență ;

– Ceilalți debitori persoane juridice trebuie sa nu se afle în insolvență, la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor furnizate de ONRC.

– Cererile persoanelor juridice vor fi formulate de reprezentatul lor legal.

– Pentru a putea beneficia de aceasta facilitate, debitorii atât persoane fizice cât și persoane juridice, vor trebui să transmită solicitările către creditori cel mai târziu în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 37/2020. De asemenea, debitorii trebuie să nu înregistreze restanțe, la data intrării în starea de urgență, iar dacă înregistrează restanțe să le achite pana la momentul depunerii solicitării de suspendare la plată a ratelor.

– Creditorii vor analiza cererile debitorilor, în maxim 15 zile calendaristice de la primirea acestora, și vor transmite acestora decizia de aprobare sau de respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor. Menționam că perioada suspendării la plata este cea pentru care debitorul a optat, în cererea sa;

– Decizia de aprobare va conține și numărul de rate solicitate de debitori și suspendate la plată.

– În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se vor transmite debitorilor și noile grafice de rambursare a creditelor, iar garanțiile aferente creditelor se vor menține.

– Modificarea clauzelor contractelor se va realiza fără acte adiționale, prin notificările transmise de creditori, care vor conține noile grafice de rambursare.

De asemenea, normele de aplicare includ și câteva caracteristici ale facilității de suspendare și amânare la plată a ratelor aferente creditelor :

– Creditorul acordă facilitatea de suspendare, conform opțiunii debitorului, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 9 luni, fără a depăși data de 31.12.2020, cu respectarea condițiilor de eligibilitate ;

– Prelungirea duratei contractuale își produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare, către creditor ;

– In termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate, în vederea acordării facilității de suspendare.

Sunt importante și detaliile referitoare la prelungirea duratei de creditare :

Perioada de creditare stabilită inițial poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne, inclusiv cele legate de încadrarea debitorilor persoane fizice în limita de vârsta la terminarea creditului prelungit. Pentru debitorii pentru care prelungirea maturității creditelor depășește vârsta prevăzută prin reglementările de acordare a creditelor, creditorii vor proceda la restructurarea creditelor, cu încadrarea în limita de vârsta.

– Dobânda datorata de debitori, corespunzător perioadei de suspendare, se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a creditelor, începând cu luna următoare suspendării, pe durata rămasa până la  noua maturitate.

– În graficul de rambursare refăcut, se va menține rata de dobândă la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial.

În opinia noastră, deși acordarea facilităților reprezintă o inițiativă legislativă lăudabilă, menită să sprijine o categorie largă de beneficiari ai contractelor de credit, care se afla în imposibilitatea de achitare a ratelor, din cauza efectelor produse de pandemia COVID-19, totuși formula adoptată prezintă o serie de deficiențe.

  1. În primul rând, remarcăm că de facilitatea suspendării la plată a ratelor urmează să beneficieze debitorii persoane fizice ale căror venituri au fost afectate de pandemia de COVID-19, într-una din formele detaliate în Normele de aplicare. În dovedire, însă, debitorii nu sunt chemați să prezinte niciun fel de documente, ci solicitarea se bazează numai pe declarația lor pe propria răspundere.

Astfel se creează un fel de suspendare generală a plătii ratelor, de care vor beneficia toți debitorii care solicită respectiva facilitate, chiar dacă unii dintre ei nu au fost, de fapt, afectați de pandemie și nu au veniturile reduse. Atât O.U.G. nr. 37/2020 cât și Normele sale de aplicare nu conferă creditorilor niciun fel de mijloace de verificare a realității celor declarate de debitori. De asemenea, nu este instituită nicio măsură de sancționare a declarațiilor nereale, nefiind posibilă revocarea acestei facilități, acordată debitorilor ale căror venituri nu au fost, de fapt, reduse.

  1. Și în ceea ce îi privește pe debitorii persoane juridice, observam ca în dovedirea cererii de suspendare a plății ratelor se depun certificatele de situații de urgență, însă și aceste din urma certificate sunt obținute tot în baza declarațiilor pe propria răspundere. Chiar dacă sunt instituite sancțiuni pe cale administrativă pentru declarații nereale la obținerea certificatelor de situații de urgență, din punctul de vedere al creditorilor nu există niciun fel de sancțiuni pentru beneficierea în mod nejustificat de facilitățile acordate, atunci când, de exemplu, certificatele de stare de urgență sunt revocate.
  2. O altă neclaritate vizează sfera contractelor pentru care se aplică facilitatea instituită de legiuitor. Art. 2 alin. (1) din OUG nr. 37/2020 prevede:

„Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.”

Din textul de lege mai sus citat, deducem ca facilitatea vizează contractele de credit, dar si contractele de leasing, deopotrivă.

Dacă în cadrul contractelor de credit chestiunea este mai clară, în sensul ca se suspendă obligația de plată a ratelor pe o perioada de maxim 9 luni, cu capitalizarea dobânzii și prelungirea perioadei de rambursare a creditului, în cazul contractelor de leasing chestiunea nu mai este la fel de clară.

Operațiunea de leasing, astfel cum este reglementată de O.G. nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, este cea prin care o parte, denumită finanțator, acordă celeilalte părți, denumite utilizator, dreptul de folosință asupra unui bun, contra unei plăți periodice, denumită rata de leasing.

Rata de leasing este, așadar, prețul folosinței bunului, ori în condițiile în care legiuitorul a impus suspendarea de la plata ratelor, pentru perioada în care intervine suspendarea, utilizatorul folosește cu titlu gratuit bunul, ceea ce nu este corect. Mai mult decât atât, există și posibilitatea ca, după expirarea de suspendare, utilizatorul să solicite denunțarea contractului și restituirea bunului, iar finanțatorul nu are altă posibilitate decât să se supună opțiunii utilizatorului care astfel rămâne cu folosința asupra bunului de care a beneficiat absolut gratuit.

  1. O altă chestiune neluată în calcul este aceea că, în cazul contractelor de leasing, pe lângă rata mai sunt și alte costuri ale derulării leasingului, cum sunt primele de asigurare a bunurilor de leasing (RCA si CASCO). Nu se specifică cine suportă aceste costuri, pe parcursul suspendării, deoarece chiar dacă se amână plata ratelor, primele de asigurare tot sunt datorate și nu pot fi amânate la plată, în relația cu asiguratorii.
  2. O altă inechitate vizează perioada suspendării, care este aleasă de debitor, iar creditorul nu poate să intervină asupra opțiunii exprimate, fiind obligat să acorde facilitatea solicitată, dacă debitorul întrunește condițiile de eligibilitate.

Ori 9 luni este o perioada foarte lungă, în care creditorul nu încasează nicio rată, finanțându-și activitatea proprie din resursele acumulate anterior, însă după o perioadă de câteva luni de când beneficiază de facilitate, debitorul poate să își revină din punct de vedere economic, revenind la veniturile înregistrate anterior, dar suspendarea ratelor subzistă.

Ori ar fi fost mult mai echitabil să i se recunoască creditorului dreptul de a acorda  facilitatea pe o perioada mai mică, după care părțile să reanalizeze situația contractuală și să verifice dacă motivele suspendării mai subzistă și să prelungească sau nu perioada de suspendare.

În concluzie, considerăm ca nu au fost reglementate suficient categoriile de contracte pentru care să se aplice facilitatea, criteriile de eligibilitate și modul de stabilire a perioadei pentru care se acordă facilitatea suspendării la plată a ratelor.

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *