Search
Duminica 21 Iulie 2024
  • :
  • :

Cum reziliezi un contract încheiat cu un prestator de servicii din Romania

Autor: Echipa Marketing & PR a Pavel, Mărgărit și Asociații

Dacă nu sunteți satisfăcut de serviciile oferite de un prestator de servicii, potrivit legislației din România, aveți posibilitatea de a rezilia contractul astfel încheiat, îndeplinind condiția plății serviciilor deja oferite, având totodată și posibilitatea de a încheia un nou contract cu un alt prestator de servicii în România. Un avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni și achiziții te poate ajuta cu modificarea, redactarea si negocierea unui nou contract încheiat cu un prestator de servicii, precum și cu revizuirea unui astfel de contract. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni și achiziții care te va putea sfătui cu privire la pașii ce trebuie îndepliniți pentru rezilierea contractului încheiat cu un prestator de servicii în România în situația neexecutării obligațiilor de către acesta.

Cum operează rezilierea contractului încheiat cu un prestator de servicii? Condiții.

Rezilierea contractului încheiat cu un prestator de servicii este o sancțiune contractuală, cu efecte pentru viitor, care se manifestă asupra contractelor cu executare succesivă.  Prestațiile executate până la momentul rezilierii contractului nu sunt afectate, ceea ce înseamnă că ambele părți ale contractului sinalagmatic rămân răspunzătoare pentru executarea făcută de cealaltă parte până la acea dată.

„Poate fi și o tranzacție transfrontalieră între un furnizor român și o parte dintr-o altă jurisdicție. Am redactat și revizuit diferite tipuri de acorduri transfrontaliere în România și am asistat la rezilierea unor astfel de acorduri atunci când a fost cazul”, a declarat Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății de Avocatură Românești Pavel, Mărgărit și Asociații.

Pentru aplicarea efectelor rezilierii este necesară îndeplinirea cumulativă  a condițiilor generale acestea fiind:

  • neexecutarea culpabilă a obligației contractuale;
  • punerea in întârziere a debitorului:
  • neexecutare obligațiilor este însemnată sau repetată.

Un aspect important este că rezilierea contractului încheiat cu un prestator de servicii în România poate interveni chiar și atunci când neexecutarea  obligației contractuale este de mică însemnătate însă are caracter repetat, motiv pentru care Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni și achiziții care, analizând situația contractuală, poate decide cu privire la sancțiunea contractuală incidentă cauzei precum și la posibilitățile de remediere aplicabile.

Creditorul obligației neexecutate are dreptul de a cere rezilierea unilaterală a contractului încheiat cu prestatorul de servicii atunci când este prevăzută expres această sancțiune de către părți. Există totodată și alte situații în care efectele rezilierii sunt aplicabile și anume atunci când prestatorul de servicii este de drept în întârziere fie chiar și atunci când acestuia din urmă i-a fost acordat un termen rezonabil de îndeplinire a obligației, însă aceasta nu a fost realizată. Declarația de reziliere trebuie făcută în termenul de prescripție prevăzut de lege pentru acțiunea corespunzătoare și se înscrie în cartea funciară ori, după caz, în alte registre publice, pentru a fi opozabilă terţilor.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă inserarea pactelor comisorii, pentru o protecție suplimentară a creditorul obligației neexecutate, acestea reprezentând clauze contractuale care arată condițiile sancționării neexecutării obligațiilor asumate de către cealaltă parte. După cum este prevăzut și în dispozițiile Codului Civil Român, rezilierea este în acest caz subordonată punerii în întârziere a debitorului, afară de cazul în care s-a convenit că ea va rezulta din simplul fapt al neexecutării. Punerea în întârziere nu produce efecte decât dacă indică în mod expres condiţiile în care pactul comisoriu operează.

De amintit este faptul că o altă posibilitate pe care creditorul obligației neexecutate o are la dispoziție este executarea silită, însă în această situație acesta nu poate cere și rezilierea contractului.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații  recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni și achiziții care să vă îndrume în alegerea unui remediu contractual potrivit situației juridice incidente, precum și să va asiste în vederea încheierea unui contract cu un alt prestator de servicii, fiind în prezent în faza negocierii, redactării ori revizuirii unui astfel de contract.